­

Nieuwe compensatieregeling Sport (SPUK sport)

De btw-sportvrijstelling wordt 'verruimd' per 1 januari 2019. Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2019 geen btw meer in vooraftrek brengen voor kosten van het ter beschikkingstelling van sportaccommodaties, zie onder meer de berichtgeving hierover in de mei circulaire van het Rijk.  Het Rijk zal dit [...]

25 juni 2018|Geen categorie|

Zijn de PGB bestedingen van uw gemeente rechtmatig?

SVB De Auditdienst van de SVB heeft de verantwoordingen 2015 en 2016 van de SVB gecontroleerd. Bij beide verantwoordingen is een afkeurend oordeel verstrekt door de Auditdienst van de SVB. Ook voor 2017 is het oordeel afkeurend, blijkens de [...]

21 juni 2018|Geen categorie|

Pleegzorg standaard tot 21 jaar

De afgelopen jaren is het aantal pleegkinderen met zogenoemde verlengde pleegzorg gestegen. Gemeenten, pleegzorgaanbieders en het Rijk vinden het van belang dat pleegkinderen, net als jongeren die in het eigen gezin wonen, het huis pas hoeven te verlaten wanneer ze [...]

20 juni 2018|Geen categorie|

Veel gestelde vragen over het 3 Lines of Defence model

Wij hebben gemerkt dat er de laatste tijd veel vragen zijn over het onderwerp “3 Lines of Defence”. Mede omdat er veel discussie is bij gemeenten of en in hoeverre de externe accountant bij de accountantscontrole kan steunen op de [...]

20 juni 2018|Geen categorie|

Versterking decentrale rekenkamers (onafhankelijk rekenkamer)

Het wetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamer is begin juni in consultatie gegaan. In het wetsvoorstel worden gemeenten verplicht om te werken met een onafhankelijke rekenkamer. Het verbieden van een rekenkamer(commissie) met daarin (alleen) raadsleden ziet de regering als een noodzakelijke voorwaarde [...]

15 juni 2018|Geen categorie|

WEB (Wet Educatie Beroepsonderwijs) middelen en gemeentefonds?

Specifieke uitkering De WEB-middelen zijn sinds 2015 in de vorm van een specifieke uitkering verstrekt om te voorkomen dat deze zouden ‘verdwijnen’ in de transitie van de WMO. De middelen zouden per 2018 over kunnen gaan in het gemeentefonds omdat [...]

15 juni 2018|Geen categorie|

Gemeentefonds – toerekening naar taken

Inkomsten gemeenten Gemeenten ontvangen diverse inkomsten. Niet altijd is een duidelijke link te leggen tussen de inkomsten en de werkzaamheden die de gemeente daarvoor uit moet voeren. De inkomsten van gemeenten zijn onder te verdelen in: Gemeentefonds De middelen uit [...]

19 april 2018|Geen categorie|

Commissie BBV geeft nadere uitleg over tussentijds winst nemen bij grondexploitaties

Naar aanleiding van vragen over het onderwerp tussentijds winst nemen bij positieve grondexploitatiecomplexen behandeld in de Notitie Grondexploitatie 2016, heeft de commissie BBV een aanvullende notitie grondexploitatie gepubliceerd. Klik hier voor de volledige notitie. De commissie stelt dat het verantwoorden [...]

17 april 2018|Geen categorie|

Toekomstbestendige PGB

Afgelopen februari zijn door minister de Jonge (VWS) vier eindrapporten gepresenteerd waarin onderzoek en richtingen zijn uiteengezet voor het toekomstbestendig maken van het persoonsgebonden budget (pgb). Hierbij wordt bovenal benadrukt dat het pgb een belangrijk en waardevol instrument is voor [...]

16 april 2018|Geen categorie|

Uitreiking cheque aan Dierentehuis Alkmaar

Op zaterdag 14 april ontving Dierentehuis Alkmaar een cheque van € 2.000 euro. Dierentehuis Alkmaar kwam dit jaar als eerste uit de bus van de goede doelen actie van EFK. Dierentehuis Alkmaar verzorgt de opvang en (her)plaatsing van honden en [...]

16 april 2018|Geen categorie|