­

SISA accountantsproof?

Vanaf de verantwoording over 2006 worden specifieke uitkeringen verantwoord via het principe van Single information Single audit (SiSa). Ondanks de jarenlange ervaring met de Sisa-verantwoording levert het jaarlijkse controle- en verantwoordingsproces toch nog wel de nodige knelpunten op en leidt [...]

25 september 2018|Geen categorie|

Bent u al gereed voor de nieuwe wet rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020?

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) treedt per 1 januari 2020 in werking. De huidige arbeidsvoorwaarden voor gemeenten zijn opgenomen in twee overeenkomsten: een Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en een Uitwerkingsovereenkomst (UWO). Deze vormen samen de CAR-UWO die vergelijkbaar is met [...]

21 augustus 2018|Geen categorie|

Vergeet niet aanvraag compensatie btw-sportvrijstellingen vóór 1 december a.s. in te dienen

Eind vorig jaar maakt de minister van Financiën bekend dat de btw-sportvrijstellingen in 2019 worden uitgebreid. Voor gemeenten betekent dit een financieel nadeel. Afgesproken is dat gemeenten vanaf 2019 hiervoor volledig worden gecompenseerd, voor de btw op kosten van aanleg, [...]

21 augustus 2018|Geen categorie|

Herziening verdeling gemeentefonds voor 2021 verwacht

Afgelopen voorjaar hebben gemeenten en het Rijk afgesproken om de verdeling van het gemeentefonds te herijken en te wijzigen. Deze herziening is gepland voor 2021. Komende jaren vindt ook de overheveling van het sociaal domein naar de algemene uitkering plaats. [...]

21 augustus 2018|Geen categorie|

Nieuwe compensatieregeling Sport (SPUK sport)

De btw-sportvrijstelling wordt 'verruimd' per 1 januari 2019. Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2019 geen btw meer in vooraftrek brengen voor kosten van het ter beschikkingstelling van sportaccommodaties, zie onder meer de berichtgeving hierover in de mei circulaire van het Rijk.  Het Rijk zal dit [...]

25 juni 2018|Geen categorie|

Zijn de PGB bestedingen van uw gemeente rechtmatig?

SVB De Auditdienst van de SVB heeft de verantwoordingen 2015 en 2016 van de SVB gecontroleerd. Bij beide verantwoordingen is een afkeurend oordeel verstrekt door de Auditdienst van de SVB. Ook voor 2017 is het oordeel afkeurend, blijkens de [...]

21 juni 2018|Geen categorie|

Pleegzorg standaard tot 21 jaar

De afgelopen jaren is het aantal pleegkinderen met zogenoemde verlengde pleegzorg gestegen. Gemeenten, pleegzorgaanbieders en het Rijk vinden het van belang dat pleegkinderen, net als jongeren die in het eigen gezin wonen, het huis pas hoeven te verlaten wanneer ze [...]

20 juni 2018|Geen categorie|

Veel gestelde vragen over het 3 Lines of Defence model

Wij hebben gemerkt dat er de laatste tijd veel vragen zijn over het onderwerp “3 Lines of Defence”. Mede omdat er veel discussie is bij gemeenten of en in hoeverre de externe accountant bij de accountantscontrole kan steunen op de [...]

20 juni 2018|Geen categorie|

Versterking decentrale rekenkamers (onafhankelijk rekenkamer)

Het wetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamer is begin juni in consultatie gegaan. In het wetsvoorstel worden gemeenten verplicht om te werken met een onafhankelijke rekenkamer. Het verbieden van een rekenkamer(commissie) met daarin (alleen) raadsleden ziet de regering als een noodzakelijke voorwaarde [...]

15 juni 2018|Geen categorie|

WEB (Wet Educatie Beroepsonderwijs) middelen en gemeentefonds?

Specifieke uitkering De WEB-middelen zijn sinds 2015 in de vorm van een specifieke uitkering verstrekt om te voorkomen dat deze zouden ‘verdwijnen’ in de transitie van de WMO. De middelen zouden per 2018 over kunnen gaan in het gemeentefonds omdat [...]

15 juni 2018|Geen categorie|