­

Rechtmatigheidsverklaring gemeente komt dichterbij

Ontwikkelingen inzake rechtmatigheidsverantwoording in jaarrekening van gemeente 2021 De kogel is door de kerk! Er komt een wetswijziging aan over rechtmatigheid in jaarrekeningen van gemeenten. Door deze wijziging zal het college van B en W vanaf het boekjaar 2021 zelf [...]

2 november 2018|Geen categorie|

Hoe rechtmatig is uw accountantsverklaring?

Ontwikkeling strekking accountantsverklaring m.b.t. rechtmatigheid 2015-2017 De gemeenten gaan weer de goede kant op voor wat betreft het hebben van een goedkeurende verklaring met betrekking tot het aspect rechtmatigheid. In 2017 is het percentage gestegen naar 87%. Voor het verslagjaar [...]

24 oktober 2018|Geen categorie|

Inkoop en aanbesteden in het sociaal domein

Al langere tijd zijn er problemen rondom Europees aanbesteden in het sociaal domein. De minister van VWS heeft op 4 juli 2018 een (Europese) strategie gepresenteerd met daarin de resultaten van een onderzoek naar de knelpunten en mogelijke oplossingen voor inkoop en [...]

28 september 2018|Geen categorie|

Uit de schuldhulp

Op Prinsjesdag heeft het kabinet de aangekondigde investeringen op het gebied van schuldhulpverlening nog eens bevestigd. In de miljoennota wordt geschreven dat Nederlandse huishoudens “lange balansen” hebben, dus zowel grote vermogen als hoge schulden. Dat kan vervolgens een economische neergang [...]

25 september 2018|Geen categorie|

SISA accountantsproof?

Vanaf de verantwoording over 2006 worden specifieke uitkeringen verantwoord via het principe van Single information Single audit (SiSa). Ondanks de jarenlange ervaring met de Sisa-verantwoording levert het jaarlijkse controle- en verantwoordingsproces toch nog wel de nodige knelpunten op en leidt [...]

25 september 2018|Geen categorie|

Bent u al gereed voor de nieuwe wet rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020?

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) treedt per 1 januari 2020 in werking. De huidige arbeidsvoorwaarden voor gemeenten zijn opgenomen in twee overeenkomsten: een Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en een Uitwerkingsovereenkomst (UWO). Deze vormen samen de CAR-UWO die vergelijkbaar is met [...]

21 augustus 2018|Geen categorie|

Vergeet niet aanvraag compensatie btw-sportvrijstellingen vóór 1 december a.s. in te dienen

Eind vorig jaar maakt de minister van Financiën bekend dat de btw-sportvrijstellingen in 2019 worden uitgebreid. Voor gemeenten betekent dit een financieel nadeel. Afgesproken is dat gemeenten vanaf 2019 hiervoor volledig worden gecompenseerd, voor de btw op kosten van aanleg, [...]

21 augustus 2018|Geen categorie|

Herziening verdeling gemeentefonds voor 2021 verwacht

Afgelopen voorjaar hebben gemeenten en het Rijk afgesproken om de verdeling van het gemeentefonds te herijken en te wijzigen. Deze herziening is gepland voor 2021. Komende jaren vindt ook de overheveling van het sociaal domein naar de algemene uitkering plaats. [...]

21 augustus 2018|Geen categorie|

Nieuwe compensatieregeling Sport (SPUK sport)

De btw-sportvrijstelling wordt 'verruimd' per 1 januari 2019. Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2019 geen btw meer in vooraftrek brengen voor kosten van het ter beschikkingstelling van sportaccommodaties, zie onder meer de berichtgeving hierover in de mei circulaire van het Rijk.  Het Rijk zal dit [...]

25 juni 2018|Geen categorie|

Zijn de PGB bestedingen van uw gemeente rechtmatig?

SVB De Auditdienst van de SVB heeft de verantwoordingen 2015 en 2016 van de SVB gecontroleerd. Bij beide verantwoordingen is een afkeurend oordeel verstrekt door de Auditdienst van de SVB. Ook voor 2017 is het oordeel afkeurend, blijkens de [...]

21 juni 2018|Geen categorie|