­

BADO: notitie grondexploitaties

De commissie BADO brengt richtinggevende notities uit met een nadruk op de hoe-vraag en de interpretatie van bestaande wet- en regelgeving, voor wat betreft knelpunten en gezamenlijke oplossingen die raken aan de bedrijfsvoering en de accountantscontrole van decentrale overheden. De [...]

17 oktober 2019|Geen categorie|

Hoe weet u of uw gemeente in control is?

Vanaf 2021 moeten colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten zelf een rechtmatigheidsverklaring afgeven bij de jaarrekening. Dat gebeurt nu nog door de externe accountant. Wat deze wijziging precies inhoudt voor het college, de accountant en andere belanghebbenden zoals de [...]

17 oktober 2019|Geen categorie|

Bbz vanaf 2020: meer financieel risico voor gemeenten! Maar ook meer kansen!

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) biedt perspectief aan beginnende ondernemende bijstandsgerechtigden en een vangnet voor gevestigde zelfstandigen met een tijdelijk financieel probleem, maar met een levensvatbare onderneming. Met ingang van 1 januari 2020 wijzigt het Bbz 2004 op [...]

17 oktober 2019|Geen categorie|

De ene audit is de andere niet (deel 3)

In de vorige delen van dit artikel zijn de doelstellingen van een audit (deel 1) en het scoremodel (deel 2) behandeld. Het thema van dit laatste deel heeft betrekking op de toetsvragen: hoe bepaal je de juiste toetsvragen voor een [...]

15 oktober 2019|Geen categorie|

Rekent u op uw rekenkamer?

Voor de controlefunctie van de raad is het van groot belang dat er in elke gemeente gedegen rekenkameronderzoek plaatsvindt naar de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Dit is verder toegenomen door de [...]

11 oktober 2019|Geen categorie|

En je nieuwe accountant is….

De Commissie toekomst  accountancysector (CTA), die op 1 januari 2019 door de minister van Financiën is ingesteld, heeft haar voorlopige bevindingen in een tussenrapport op dinsdag 1 oktober gepubliceerd. De taak van de CTA is kort gezegd, maatregelen te onderzoeken om de [...]

11 oktober 2019|Geen categorie|

Belprotocol t.b.v. controle prestatielevering PGB

In de BADO notitie PGB-verantwoording/controle door gemeenten wordt uitgebreid ingegaan op de (aanvullende) werkzaamheden die een gemeente dient uit te voeren om de getrouwheid en rechtmatigheid van de PGB-last in de jaarrekening te borgen. Onvoldoende werkzaamheden, en derhalve onvoldoende controle-informatie [...]

12 juni 2019|Geen categorie|

Rechtmatigheidsverantwoording college 2021 en verbetering wettelijke accountantscontrole graag meer in samenhang zien?

Het onderwerp rechtmatigheidsverantwoording college is hot en kan zich verheugen op een brede belangstelling. Tijdens bijeenkomsten in Zeist, Almere en Uden is veel gediscussieerd over de aankomende wetswijziging en zijn ervaringen met huidige en toekomstige invullingen uitgewisseld. Veel gemeenten zijn [...]

7 juni 2019|Geen categorie|

Niet-goedkeurende controleverklaring door fouten in het kader van aanbesteden

Kenniscentrum Europa decentraal heeft in samenwerking met het ministerie van BZK de jaarverslagen van 43 gemeenten met een niet-goedkeurende controleverklaring vanwege onregelmatigheden met betrekking tot (Europees) aanbesteden onder de loep genomen. De bevindingen naar aanleiding van hun analyse zijn gegroepeerd [...]

7 juni 2019|Geen categorie|

Standpunt VNG over accountantscontrole gemeenten

Eind 2018 heeft de minister van Financiën het accountantsberoep verrast met de instelling van een onafhankelijke commissie toekomst accountancysector. Deze commissie heeft de opdracht gekregen om advies uit te brengen aan de minister, met de focus op de verbetering van [...]

23 mei 2019|Geen categorie|