­

Vennootschapsbelastingplicht voor jeugdzorginstellingen helaas (nog?) niet van de baan

Inleiding Recent is het besluit zorgvrijstelling gepubliceerd, in december 2018. De hoop dat dit besluit duidelijkheid zou geven voor de eventuele vennootschapsbelastingplicht voor jeugdzorginstellingen, is helaas niet (volledig) uitgekomen. Decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten Sinds 2015 zijn gemeenten zijn sinds [...]

19 februari 2019|Geen categorie|

Common Ground? Meer grip op gemeentelijke informatievoorziening!

Common Ground is de beweging om naast de bestaande gemeentelijke ICT-infrastructuur een nieuwe, moderne ICT-infrastructuur te bouwen voor de uitwisseling van gegevens binnen en tussen gemeenten en met ketenpartners. Het is geen verbouwing van het bestaande, er wordt gebouwd alsof [...]

18 februari 2019|Geen categorie|

Elektronisch factureren: Maak haast en let op!

Vanaf 18 april 2019 moeten gemeenten e-facturen kunnen ontvangen en verwerken. Het programmabureau PIANOo heeft een kaart gemaakt waaruit blijkt dat het halen van 18 april nog een hele klus zal worden voor de nodige gemeenten. Een groot aantal is [...]

18 februari 2019|Geen categorie|

Tekorten Jeugdhulp; een neverending story?

Veel gemeenten komen geld tekort om de taken in het sociaal domein goed uit te voeren. 77 gemeenten komen in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Fonds tekortgemeenten 2018 (ter compensatie van tekorten in 2016 en 2017). Het gezamenlijke [...]

4 december 2018|Geen categorie|

Grondbeleid en -exploitatie, handreiking voor raadsleden

Recentelijk is de handreiking grondbeleid voor raadsleden geactualiseerd. De vorige versie was uit de crisistijd (2014). In de huidige tijd van economische groei, maatschappelijke issues (immigratie, energietransitie, klimaatadaptie, vergrijzing en een woningtekort dat kan oplopen tot 1 miljoen woningen, biedt [...]

3 december 2018|Geen categorie|

Intervisie Inkopen en Aanbesteden

Op donderdag(middag) 8 november vond in Alkmaar een intervisie/netwerkbijeenkomst plaats voor (concern)controllers/financials werkzaam bij gemeenten, georganiseerd door EFK Interim-management en advies. De bijeenkomst stond geheel in het teken van “inkopen en aanbesteden”. Jurist en specialist (Europees) aanbestedingsrecht Henk van der [...]

27 november 2018|Geen categorie|

Consequenties nieuwe BBV notitie incidentele baten en lasten

De terminologie ‘incidenteel’ en ‘structureel’  is bepaald niet spannend, totdat blijkt dat de gemeentelijke begroting niet voldoet aan wet- en regelgeving en een gemeente (mogelijk) onder (preventief) toezicht van de provincie komt. Op 30 augustus 2018 heeft de commissie BBV de [...]

19 november 2018|Geen categorie|

Rechtmatigheidsverklaring gemeente komt dichterbij

Ontwikkelingen inzake rechtmatigheidsverantwoording in jaarrekening van gemeente 2021 De kogel is door de kerk! Er komt een wetswijziging aan over rechtmatigheid in jaarrekeningen van gemeenten. Door deze wijziging zal het college van B en W vanaf het boekjaar 2021 zelf [...]

2 november 2018|Geen categorie|

Hoe rechtmatig is uw accountantsverklaring?

Ontwikkeling strekking accountantsverklaring m.b.t. rechtmatigheid 2015-2017 De gemeenten gaan weer de goede kant op voor wat betreft het hebben van een goedkeurende verklaring met betrekking tot het aspect rechtmatigheid. In 2017 is het percentage gestegen naar 87%. Voor het verslagjaar [...]

24 oktober 2018|Geen categorie|

Inkoop en aanbesteden in het sociaal domein

Al langere tijd zijn er problemen rondom Europees aanbesteden in het sociaal domein. De minister van VWS heeft op 4 juli 2018 een (Europese) strategie gepresenteerd met daarin de resultaten van een onderzoek naar de knelpunten en mogelijke oplossingen voor inkoop en [...]

28 september 2018|Geen categorie|
611073212