­

De ene audit is de andere niet (deel 1)

Inleiding “De controledoelstelling is het vaststellen van de volledigheid, juistheid, bestaan, waardering, accuratesse en rechtmatigheid van …” is een veel voorkomende zinsnede in een zogenaamde auditplan of controleplan. Door zo veel mogelijk controledoelstellingen op te sommen, lijkt het misschien alsof [...]

26 februari 2019|Geen categorie|

Na jeugd vanaf 2019 ook overschrijding WMO uitgaven?

Gemeenten houden hun hart vast voor de ontwikkeling van de WMO uitgaven vanaf 2019. De invoering van het abonnementstarief van € 17,50 per 4 weken zal naar verwachting leiden tot een flinke toename van het aantal Wmo-gebruikers en daarmee van [...]

20 februari 2019|Geen categorie|

Dag CAR-UWO, Hallo Cao Gemeenten

Inleiding1 januari 2020 is het zover: dan vervalt de CAR-UWO en wordt de Cao Gemeenten van kracht. De VNG en de vakbonden hebben overeenstemming bereikt over de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) bij de gemeenten. In maart [...]

20 februari 2019|Geen categorie|

Vennootschapsbelastingplicht voor jeugdzorginstellingen helaas (nog?) niet van de baan

Inleiding Recent is het besluit zorgvrijstelling gepubliceerd, in december 2018. De hoop dat dit besluit duidelijkheid zou geven voor de eventuele vennootschapsbelastingplicht voor jeugdzorginstellingen, is helaas niet (volledig) uitgekomen. Decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten Sinds 2015 zijn gemeenten zijn sinds [...]

19 februari 2019|Geen categorie|

Common Ground? Meer grip op gemeentelijke informatievoorziening!

Common Ground is de beweging om naast de bestaande gemeentelijke ICT-infrastructuur een nieuwe, moderne ICT-infrastructuur te bouwen voor de uitwisseling van gegevens binnen en tussen gemeenten en met ketenpartners. Het is geen verbouwing van het bestaande, er wordt gebouwd alsof [...]

18 februari 2019|Geen categorie|

Elektronisch factureren: Maak haast en let op!

Vanaf 18 april 2019 moeten gemeenten e-facturen kunnen ontvangen en verwerken. Het programmabureau PIANOo heeft een kaart gemaakt waaruit blijkt dat het halen van 18 april nog een hele klus zal worden voor de nodige gemeenten. Een groot aantal is [...]

18 februari 2019|Geen categorie|

Tekorten Jeugdhulp; een neverending story?

Veel gemeenten komen geld tekort om de taken in het sociaal domein goed uit te voeren. 77 gemeenten komen in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Fonds tekortgemeenten 2018 (ter compensatie van tekorten in 2016 en 2017). Het gezamenlijke [...]

4 december 2018|Geen categorie|

Grondbeleid en -exploitatie, handreiking voor raadsleden

Recentelijk is de handreiking grondbeleid voor raadsleden geactualiseerd. De vorige versie was uit de crisistijd (2014). In de huidige tijd van economische groei, maatschappelijke issues (immigratie, energietransitie, klimaatadaptie, vergrijzing en een woningtekort dat kan oplopen tot 1 miljoen woningen, biedt [...]

3 december 2018|Geen categorie|

Intervisie Inkopen en Aanbesteden

Op donderdag(middag) 8 november vond in Alkmaar een intervisie/netwerkbijeenkomst plaats voor (concern)controllers/financials werkzaam bij gemeenten, georganiseerd door EFK Interim-management en advies. De bijeenkomst stond geheel in het teken van “inkopen en aanbesteden”. Jurist en specialist (Europees) aanbestedingsrecht Henk van der [...]

27 november 2018|Geen categorie|

Consequenties nieuwe BBV notitie incidentele baten en lasten

De terminologie ‘incidenteel’ en ‘structureel’  is bepaald niet spannend, totdat blijkt dat de gemeentelijke begroting niet voldoet aan wet- en regelgeving en een gemeente (mogelijk) onder (preventief) toezicht van de provincie komt. Op 30 augustus 2018 heeft de commissie BBV de [...]

19 november 2018|Geen categorie|
611073212