­

Bbz vanaf 2020: meer financieel risico voor gemeenten! Maar ook meer kansen!

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) biedt perspectief aan beginnende ondernemende bijstandsgerechtigden en een vangnet voor gevestigde zelfstandigen met een tijdelijk financieel probleem, maar met een levensvatbare onderneming. Met ingang van 1 januari 2020 wijzigt het Bbz 2004 op [...]

17 oktober 2019|Geen categorie|

De ene audit is de andere niet (deel 3)

In de vorige delen van dit artikel zijn de doelstellingen van een audit (deel 1) en het scoremodel (deel 2) behandeld. Het thema van dit laatste deel heeft betrekking op de toetsvragen: hoe bepaal je de juiste toetsvragen voor een [...]

15 oktober 2019|Geen categorie|

Rekent u op uw rekenkamer?

Voor de controlefunctie van de raad is het van groot belang dat er in elke gemeente gedegen rekenkameronderzoek plaatsvindt naar de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Dit is verder toegenomen door de [...]

11 oktober 2019|Geen categorie|

En je nieuwe accountant is….

De Commissie toekomst  accountancysector (CTA), die op 1 januari 2019 door de minister van Financiën is ingesteld, heeft haar voorlopige bevindingen in een tussenrapport op dinsdag 1 oktober gepubliceerd. De taak van de CTA is kort gezegd, maatregelen te onderzoeken om de [...]

11 oktober 2019|Geen categorie|

Belprotocol t.b.v. controle prestatielevering PGB

In de BADO notitie PGB-verantwoording/controle door gemeenten wordt uitgebreid ingegaan op de (aanvullende) werkzaamheden die een gemeente dient uit te voeren om de getrouwheid en rechtmatigheid van de PGB-last in de jaarrekening te borgen. Onvoldoende werkzaamheden, en derhalve onvoldoende controle-informatie [...]

12 juni 2019|Geen categorie|

Rechtmatigheidsverantwoording college 2021 en verbetering wettelijke accountantscontrole graag meer in samenhang zien?

Het onderwerp rechtmatigheidsverantwoording college is hot en kan zich verheugen op een brede belangstelling. Tijdens bijeenkomsten in Zeist, Almere en Uden is veel gediscussieerd over de aankomende wetswijziging en zijn ervaringen met huidige en toekomstige invullingen uitgewisseld. Veel gemeenten zijn [...]

7 juni 2019|Geen categorie|

Niet-goedkeurende controleverklaring door fouten in het kader van aanbesteden

Kenniscentrum Europa decentraal heeft in samenwerking met het ministerie van BZK de jaarverslagen van 43 gemeenten met een niet-goedkeurende controleverklaring vanwege onregelmatigheden met betrekking tot (Europees) aanbesteden onder de loep genomen. De bevindingen naar aanleiding van hun analyse zijn gegroepeerd [...]

7 juni 2019|Geen categorie|

Standpunt VNG over accountantscontrole gemeenten

Eind 2018 heeft de minister van Financiën het accountantsberoep verrast met de instelling van een onafhankelijke commissie toekomst accountancysector. Deze commissie heeft de opdracht gekregen om advies uit te brengen aan de minister, met de focus op de verbetering van [...]

23 mei 2019|Geen categorie|

Standaard verwerkersovereenkomst voor gemeenten

Wanneer een organisatie de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een externe partij dan is het verplicht om afspraken te maken over de verwerking van de gegevens. Deze verplichting vloeit voort uit de privacywetgeving. Deze afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd in [...]

23 mei 2019|Geen categorie|

De ene audit is de andere niet (deel 2)

In het eerste deel van deze serie artikelen over het inrichten van een audit, hebben we het gehad over controledoelstellingen en het doel van een audit . Klik hier om deel 1 terug te lezen. Een ander belangrijk aspect is [...]

23 mei 2019|Geen categorie|
611073212