Renee Groot

­

About Renee Groot

This author has not yet filled in any details.
So far Renee Groot has created 75 blog entries.
17 10, 2019

BADO: notitie grondexploitaties

17 oktober 2019|Geen categorie|

De commissie BADO brengt richtinggevende notities uit met een nadruk op de hoe-vraag en de interpretatie van bestaande wet- en regelgeving, voor wat betreft knelpunten en gezamenlijke oplossingen die raken aan de bedrijfsvoering en de accountantscontrole van decentrale overheden. De [...]

17 10, 2019

Hoe weet u of uw gemeente in control is?

17 oktober 2019|Geen categorie|

Vanaf 2021 moeten colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten zelf een rechtmatigheidsverklaring afgeven bij de jaarrekening. Dat gebeurt nu nog door de externe accountant. Wat deze wijziging precies inhoudt voor het college, de accountant en andere belanghebbenden zoals de [...]

17 10, 2019

Bbz vanaf 2020: meer financieel risico voor gemeenten! Maar ook meer kansen!

17 oktober 2019|Geen categorie|

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) biedt perspectief aan beginnende ondernemende bijstandsgerechtigden en een vangnet voor gevestigde zelfstandigen met een tijdelijk financieel probleem, maar met een levensvatbare onderneming. Met ingang van 1 januari 2020 wijzigt het Bbz 2004 op [...]

15 10, 2019

De ene audit is de andere niet (deel 3)

15 oktober 2019|Geen categorie|

In de vorige delen van dit artikel zijn de doelstellingen van een audit (deel 1) en het scoremodel (deel 2) behandeld. Het thema van dit laatste deel heeft betrekking op de toetsvragen: hoe bepaal je de juiste toetsvragen voor een [...]

11 10, 2019

Rekent u op uw rekenkamer?

11 oktober 2019|Geen categorie|

Voor de controlefunctie van de raad is het van groot belang dat er in elke gemeente gedegen rekenkameronderzoek plaatsvindt naar de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Dit is verder toegenomen door de [...]

11 10, 2019

En je nieuwe accountant is….

11 oktober 2019|Geen categorie|

De Commissie toekomst  accountancysector (CTA), die op 1 januari 2019 door de minister van Financiën is ingesteld, heeft haar voorlopige bevindingen in een tussenrapport op dinsdag 1 oktober gepubliceerd. De taak van de CTA is kort gezegd, maatregelen te onderzoeken om de [...]

12 06, 2019

Belprotocol t.b.v. controle prestatielevering PGB

12 juni 2019|Geen categorie|

In de BADO notitie PGB-verantwoording/controle door gemeenten wordt uitgebreid ingegaan op de (aanvullende) werkzaamheden die een gemeente dient uit te voeren om de getrouwheid en rechtmatigheid van de PGB-last in de jaarrekening te borgen. Onvoldoende werkzaamheden, en derhalve onvoldoende controle-informatie [...]

7 06, 2019

Rechtmatigheidsverantwoording college 2021 en verbetering wettelijke accountantscontrole graag meer in samenhang zien?

7 juni 2019|Geen categorie|

Het onderwerp rechtmatigheidsverantwoording college is hot en kan zich verheugen op een brede belangstelling. Tijdens bijeenkomsten in Zeist, Almere en Uden is veel gediscussieerd over de aankomende wetswijziging en zijn ervaringen met huidige en toekomstige invullingen uitgewisseld. Veel gemeenten zijn [...]

7 06, 2019

Niet-goedkeurende controleverklaring door fouten in het kader van aanbesteden

7 juni 2019|Geen categorie|

Kenniscentrum Europa decentraal heeft in samenwerking met het ministerie van BZK de jaarverslagen van 43 gemeenten met een niet-goedkeurende controleverklaring vanwege onregelmatigheden met betrekking tot (Europees) aanbesteden onder de loep genomen. De bevindingen naar aanleiding van hun analyse zijn gegroepeerd [...]

23 05, 2019

Standpunt VNG over accountantscontrole gemeenten

23 mei 2019|Geen categorie|

Eind 2018 heeft de minister van Financiën het accountantsberoep verrast met de instelling van een onafhankelijke commissie toekomst accountancysector. Deze commissie heeft de opdracht gekregen om advies uit te brengen aan de minister, met de focus op de verbetering van [...]